CLIENT NAME

TOP TEAM SCORE TIME TAKEN

DUBAI CHAMBERS

18,795 64.21 minutes

DUBAI TOURISM

18,490 68.31 minutes